Burgerinitiatief

Wat gebeurde er na de petitie?
We kregen steun van meer dan 2.200 mensen voor onze petitie. Daarna heeft de wethouder ons uitgenodigd om te praten over het plan. De gemeente, Heijmans en de architect hebben nog eens uitgelegd waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. We mochten suggesties geven binnen de kaders van het plan. De ruimte voor aanpassingen werd hierdoor zeer beperkt. Veel meer dan de torens een beetje opschuiven en wellicht wat in hoogte variëren is er niet bij. We hebben de uitnodiging aanvaard en suggesties gedaan, met de nadrukkelijke mededeling dat dat niet betekent dat we ineens vóór het plan zijn. We zijn en blijven tegen bouw in het park.

Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat: de gemeente en wij zó ver uit elkaar liggen dat het voor de gemeenteraad eenvoudig is om dan maar gewoon voor het plan van de wethouder te gaan gezien de woningnood; de fracties van de coalitie tot nu toe niet erg gevoelig zijn gebleken voor onze wens om niet te bouwen. bouwen binnen het huídige bestemmingsplan  sowieso een optie is voor de gemeente. Daar kunnen we niets tegen doen.

Laat (nog een keer) uw stem horen via het Burgerinitiatief
Om de zinnen van de raad te prikkelen hebben we daarom nagedacht over alternatieven, waarbij niet bouwen in het park nog altijd onze voorkeur heeft. Ons voorstel leggen we voor aan de gemeenteraad. Dat heet een ‘Burgerinitiatief’. We halen zaken als leefbaarheid, menselijke maat en klimaatbestendigheid aan om de alternatieven te onderbouwen. Hieronder leest u het ‘dictum’. Het hele Burgerinitiatief staat hier.

Kunt u zich vinden in dit initiatief? Vul dan dit formulier in en lever het in op een van de onderstaande adressen. We hebben minimaal 100 echte handtekeningen nodig van personen van 16 jaar of ouder die staan ingeschreven in Den Bosch. Dat kan bijvoorbeeld u zijn, en ook uw partner, en uw kinderen van 16 jaar of ouder.
Let op: Uiterlijke inleverdatum is 21 oktober 2021.

Lees hier onze laatste nieuwsbrief met de stand van zaken.

Het gevraagde (het ‘dictum’)

Het burgerinitiatief IJzeren Vrouw, namens stichting IJzeren Vrouw en haar brede achterban, stelt voor het volgende te besluiten:

1) Het onderzoeken van de volgende alternatieven op basis van in dit initiatief genoemde uitgangspunten en suggesties, om te komen tot een plan dat gedragen wordt door gebruikers en omwonenden:
Voorkeur: De recente ophoging van het aantal woningen met 300 in de bouwplannen bij Station Oost te beschouwen als vervanging van het plan BAD-locatie en de BAD-locatie wijzigen in parkbestemming.
Het aantal woningen bij station Oost realiseren, de BAD-locatie wijzigen in parkbestemming plus de toevoeging van een horecavoorziening in het park;
Een alternatief bouwplan ontwerpen dat rekening houdt met de ontwikkelingen en conclusies die wij verderop onder ‘Uitgangspunten’ benoemen.
2) Bij bouw op de BAD-locatie de uitgangspunten van het vigerende bestemmingsplan te respecteren inzake het maximale volume en zichtlijnen; Wat betreft bouwhoogte aansluiten bij de naastgelegen bebouwing (maximaal 5-7 verdiepingen).

Bijeenkomst op dinsdag 12 oktober 19:30 in de Slinger
Wij lichten een en ander toe op onze bijeenkomst in de Slinger (Jan Schöfferlaan 3, 5212 RE ‘s-Hertogenbosch) op dinsdag 12 oktober 2021. Inloop vanaf 19:30, start 19:45. U kunt die avond vragen stellen en/of uw handtekening ter plekke zetten. Er is genoeg ruimte om afstand te houden tot elkaar.In het kort:

  1. Lees het hele Burgerinitiatief;
  2. Stel uw vragen tijdens onze bijeenkomst op 12 oktober 19:30 in de Slinger;
  3. Onderteken dit formulier met een geschreven handtekening (dus niet digitaal);
  4. Lever het formulier in op een van de volgende adressen of tijdens onze bijeenkomst. Uiterlijke inleverdatum op één van onderstaande adressen is: 21 oktober 2021.

Alvast heel veel dank!

Inleveradressen:
Ophoviuslaan 102
Ophoviuslaan 156
Van Grobbendoncklaan 39
Westenburgerweg 482

De volgende stappen in het Burgerinitiatief :

  • 15 november spreken wij in tijdens de raadsbijeenkomst ‘informeren en ontmoeten’ (I&O); waarschijnlijk tussen 18 en 19 uur.
  • 23 november behandeling initiatief in de vergadering van de commissie Omgeving; om 19:30 uur
  • 7 december raadsvergadering; om 19:00 uur
  • informatie hierover volgt

Een Burgerinitiatief móet behandeld worden door de gemeenteraad. En als de raad het initiatief (deels) aanneemt, moet het college van B&W dat uitvoeren. U heeft dus echt wat te zeggen.