Bezwaar aantekenen tegen woontorens aan de IJzeren Vrouw

Ondanks protesten van velen, een petitie en een burgerinitiatief heeft de gemeente op 5 maart jongstleden ingestemd met het bestemmingsplan om de torens, met een hoogte tot 60 meter en tot 15 meter de waterrand, te bouwen.
Heel veel gebruikers van het park en omwonenden zijn fel tegen dit plan dat het karakter en de recreatieve functie van het park voorgoed doet verdwijnen.
Waardoor minder groen, verkoeling en ontspanningsmogelijkheden.
En meer verkeersdruk, vervuiling en met een grote parkeerplaats voor meer dan 100 auto’s.
Bouwen van nieuwe woningen is noodzakelijk, maar met toenemende drukte in steden en stijgende temperaturen is verkoeling noodzakelijk. Daarom moeten we, zoals bijna elke stad doet, onze parken en het groen omarmen.
Omdat wij van mening zijn dat het nieuwe bestemmingsplan niet voldoet aan de gestelde eisen gaan wij als stichting bezwaar aantekenen bij de Raad van State.
Daarvoor zullen wij kosten moeten maken.
Als u óók tegen deze plannen bent, waarderen wij het enorm als u ons daarin ondersteunt als donateur.
U kunt onderstaande QR code gebruiken, of de link.
Dank u.

https://whydonate.com/nl/fundraising/ijzerenvrouw

N.a.v. gemeenteraad op 5 februari 2024

15 maanden na indiening van de 151 zienswijzen is op 25 januari door B&W besloten om het op details aangepaste bestemmingsplan voor te leggen aan de gemeenteraad (5 maart). Het oorspronkelijke plan van de 3 torens is gelijk gebleven, met dien verstande dat er nog 18 wooneenheden zijn toegevoegd en dat er minder woningen voor sociale koop beschikbaar komen. Dit om het plan te kunnen bekostigen, schatting 35 miljoen.
Voor 25 miljoen kunnen er binnen het huidige bestemmingsplan ongeveer 180 wooneenheden worden gebouwd, met meer mogelijkheden voor sociale huur en koop. Dat is, of beter gezegd was, een meermaals uitgesproken en door de raad geaccordeerd speerpunt van de coalitie, maar kennelijk is dat dus toch niet zo belangrijk.
Het belangrijkste argument om over te gaan op deze torens was het behouden van de vrije doorkijk. Maar nu blijkt dat de half verdiepte parkeergarage van 135 cm boven het maaiveld nog eens met 80 cm wordt opgehoogd, voor de beplanting van struiken en bomen voor windbreking. Vanaf de van Grobbendoncklaan kijk je dus straks aan tegen een meer dan 2,50 of 3 meter hoge wal inclusief beplanting. Hoezo is een doorkijk belangrijk?
Op 5 februari hebben wij en enkele andere belanghebbenden ingesproken in de gemeenteraad. Onder andere zijn bovenstaande argumenten benoemd. Het bleek dat er interesse is in en begrip voor onze standpunten, maar dat kwam helaas niet van de coalitiepartijen. Die hielden elkaar stevig vast. De oppositiepartijen daarentegen lieten zich van hun goede kant zien.
De gemeente heeft er in 2016 zelf voor gekozen om het woontoren-plan uit te werken en het bestemmingsplan te wijzigen. Was dat niet zo geweest hadden die woningen er al enkele jaren gestaan.
Op 5 maart 2024 beslist de gemeenteraad of het bestemmingsplan ingediend wordt. Afhankelijk van de uitslag van deze stemming beraden wij ons op vervolgstappen.

Eindelijk antwoord op de zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan “Brabantbad” heeft met ingang van 5 september 2022 tot en met 17 oktober 2022 ter inzage gelegen. Er zijn 151 zienswijzen ingediend bij de gemeente. Het beoordelen en beantwoorden van al deze zienswijzen heeft kennelijk de nodige tijd gekost want pas op vrijdag 26 januari  2024 hoorden wij dat de wethouder de pers had uitgenodigd en alle stukken gepubliceerd waren voor de gemeenteraad. Op maandag 29 januari viel het pakket aan antwoorden op alle zienswijzen bij alle indieners in de bus.

B&W zet door: Aangepast bestemmingsplan naar gemeenteraad
Enkele onderdelen uit zienswijzen zijn gegrond verklaard. Het plan is daarom op enkele punten aangepast. Dit heeft echter de conclusie niet gewijzigd. De gemeente legt het bestemmingsplan op 20 februari aan de commissie Omgeving en op 5 maart aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor. U kunt deze vergaderingen online volgen en de stukken lezen via onderstaande links.

20 februari commissie Omgeving onder punt 10
https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/vergadering/1160774

5 maart gemeenteraad onder punt 10
https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/vergadering/1160778

Inspreken bij raadsvergadering I&O
Op maandag 5 februari is de mogelijkheid om ‘in te spreken’. Fijn dat de gemeente ons, na zelf 15 maanden responstijd genomen te hebben, nauwelijks een week gunt om de honderden pagina’s te bestuderen …..

Inspreken betekent dat we aan de aanwezige gemeenteraadsleden nog eens zelf gekozen onderwerpen onder de aandacht kunnen brengen. SIJV gaat hieraan meedoen. 

Beroep instellen mogelijk binnen 6 weken
Indien het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld, zal het opnieuw gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. Binnen deze termijn kan beroep tegen het bestemmingsplan worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. We bezinnen ons nog op onze stappen.

Uit de pers

informatie van de Gemeente Den Bosch

De Gemeente Den Bosch heeft in haar nieuwsbrief onderstaande informatie gegeven. Dit is dus geen informatie van de Stichting IJzeren Vrouw maar van de Gemeente Den Bosch en wordt hier slechts gedeeld.

Ze zijn druk bezig met 151 zienswijzen! Lees dit bericht van de gemeente ook na op: www.denbosch.nl/brabantbad

Het ontwerpbestemmingsplan: de stand van zaken

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Brabantbad’ heeft van 5 september 2022 tot en met 17 oktober 2022 ter inzage gelegen. Iedereen kon in deze periode een schriftelijke of mondelinge zienswijze (reactie) op dit ontwerp aan de gemeenteraad kenbaar maken. Tegen het ontwerpbestemmingsplan Brabantbad zijn totaal 151 zienswijzen ingediend. Deze zijn inmiddels geïnventariseerd en de beoordeling loopt.

Hoe nu verder? 

De gemeenteraad neemt een besluit over het bestemmingsplan en de beoordeling van de zienswijzen. Dit zal naar verwachting in de tweede helft van dit jaar gebeuren. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt vooraf persoonlijk bericht over wanneer de gemeenteraad dit plan behandelt. Tegen het besluit kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij de Raad van State.

Nadat het bestemmingsplan in werking is getreden, kan een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwplan worden ingediend. Na verlening van de omgevingsvergunning en het afronden van de bouwvoorbereiding kan de bouw starten. In deze nieuwsbrief en op www.denbosch.nl/brabantbad houden we je hierover op de hoogte.

Bijeenkomst 5 juni 2023 projectgroep Omgeving 
In aanwezigheid van wethouder Pieter Paul Slikker was er op 5 juni in De Stolp weer een bijeenkomst van de projectgroep ‘Omgeving Brabantbad’. Deze projectgroep bestaat uit bewoners, bouwbedrijf Heijmans en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Tijdens de bijeenkomst is vooral gesproken over de (her)inrichting van de openbare ruimte. Bewoners willen graag dat – daar waar mogelijk – er nú al iets gedaan wordt. Vooral aan de achterkant van het Esso-tankstation is het rommelig en ervaren bewoners de situatie vaak als onveilig. De gemeente gaat samen met bewoners kijken wat daar de mogelijkheden zijn om dit op korte termijn te verbeteren. 

Dank voor het indienen van uw zienswijze

Er zijn 152 zienswijzen ingediend bij de gemeente. Het zorgvuldig beoordelen en beantwoorden van al deze zienswijzen vraagt de nodige tijd, geeft de gemeente aan. Het beoordelen duurt veel langer dan de schatting die wij vooraf kregen. Mogelijk is het nodig het plan nog aan te passen naar aanleiding van de zienswijzen. Wij hebben daar geen inzicht in.

(Aangepast) bestemmingsplan voor zomer naar gemeenteraad
De gemeente hoopt het bestemmingsplan vóór de zomervakantie aan de gemeenteraad ter besluitvorming te kunnen voorleggen. De gemeenteraad zal bij het nemen van een besluit de ingediende zienswijzen betrekken en bepalen of hij aanpassing van het plan nodig acht.

Op het moment dat het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan ter vaststelling aanbiedt aan de gemeenteraad worden degenen die een zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend daarover tijdig geïnformeerd.

Beroep mogelijk
Indien het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld, zal het opnieuw gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. Binnen deze termijn kan beroep tegen het bestemmingsplan worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stichting IJzeren Vrouw houdt u op de hoogte!

Nieuwe coalitie zet bouw Brabantbad door

Op 31 mei is het nieuwe bestuursakkoord 2022-2026 in de gemeenteraad vastgesteld. Dit bestuursakkoord beschrijft de plannen van de nieuwe coalitie van de partijen, die de komende vier jaar de gemeente ‘s-Hertogenbosch gaan besturen. Het betreft hier D66, VVD, GroenLinks, Rosmalens Belang, CDA en de PvdA.

Op pagina 7 van dit akkoord staat in duidelijke bewoordingen:
“We zetten de bouw van woningen op de Brabantbad locatie en het Annapark door.”

De Stichting IJzeren Vrouw is van plan om snel een afspraak te maken met de nieuwe verantwoordelijk wethouder van wonen, de heer Pieter Paul Slikker (PvdA) om te vragen wat dit concreet gaat betekenen.
Zie ook: https://bestuursakkoord.s-hertogenbosch.nl/bestuursakkoord-2022/

Gemeenteraadsverkiezingen – advies

Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing.
Lees in deze bijlage op welke partij u in ieder geval NIET moet stemmen als u geen hoogbouw aan de IJzeren Vrouw wilt.

De gemeenteraadsverkiezingen op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart zijn van groot belang voor de torens aan de plas. De nieuwe raad moet het bestemmingsplan met de torens nog goedkeuren en dus is de samenstelling  belangrijk voor het behoud van deze prachtige groene recreatie- en ontmoetingsplaats in Den Bosch. Op wie je stemt in maart doet er dus toe voor het behoud van dit historische park!

We  geven hieronder aan welke partijen helaas VÓÓR de torens zijn en niet meer willen nadenken over alternatieven. We noemen een paar van hun argumenten.

Zo wordt beweerd dat de torens minder grondoppervlakte innemen en dat er dus meer plaats is voor groen en parkbeleving. Uit het onderzoek van de studenten van Breda University blijkt dat helemaal niet zo te zijn. De wind rondom de torens, de half verdiepte parkeergarage en de huidige parkeerplaats zorgen juist voor minder park beleving. Met de dorre verlaten strook tussen de Amazones als bewijs. Dat er in de torens  meer woningen en sociale woningbouw gebouwd kunnen worden dan in het bestaande plan is óók onjuist omdat de bouwkosten van het bestaande plan lager zullen zijn.

Wij dringen nog steeds aan op serieus onderzoek naar alternatieven die kunnen leiden tot meer en  een beter park, meer ruimte voor recreatie aan de plas en een bouwwijze met minder impact voor het hele park. We denken dat het bestaande bestemmingsplan daar prima bruikbaar voor is, maar dat moet nader onderzocht worden. Op basis van de stemming in de raad over het burgerinitiatief is volgens ons goed te bepalen welke partijen niet mee willen werken aan onderzoek naar alternatieven voor behoud van het karakter van het park.

De partijen die helaas VÓÓR de torens zijn, die géén alternatief willen onderzoeken en dus géén rekening houden met de gebruikers (2400 ondertekenaars van de petitie en 500 van het burgerinitiatief die geen torens willen) zijn:

Het kan natuurlijk zijn dat je om andere redenen wil stemmen op een van deze partijen. Ons verzoek is om je partij te laten weten (zie emailadres) dat je het niet eens bent met hun standpunt over de torens aan de IJzeren Vrouw.

Stichting IJzeren Vrouw (info@ijzerenvrouw.nl)

Vervolg behandeling Burgerinitiatief: Commissie Omgeving 23/11/2021

Op 15 november hebben we ons burgerinitiatief gepresenteerd tijdens de bijeenkomst Informeren & Ontmoeten en vragen van de daar aanwezige raadsleden beantwoord. Wethouder Geers was niet aanwezig. Op basis van de vragen (onder andere over de rol van het ESSO station) lijkt het erop dat een aantal raadsleden sterke twijfels heeft bij de hoogbouwplannen zoals die er nu liggen. Terugkijken kan hier.

Na ons gaf een student van de Breda University of Applied Sciences een mooie presentatie van hun rapport ‘De IJzeren Vrouw, Een impactanalyse van een residentieel ontwikkelingsplan in een stadspark (Augustus 2021)’. Door problemen met de techniek helaas zonder de instructieve plaatjes over onder andere schaduwwerking. Het rapport en de presentatie zijn op onze website www.ijzerenvrouw.nl onder Archief te bekijken.

De volgende stap is de vergadering van de Commissie Omgeving aanstaande dinsdag 23 november. Daar gaan de raadsleden met elkaar nader in debat over ons Burgerinitiatief. Ze kunnen ons ook nog meer vragen stellen. Ook de wethouder zal zijn visie in die bijeenkomst nog een keer toelichten. De vergadering begint om 19.30. Zie https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/vergadering/772879/Commissie%20OMGEVING%2023-11-2021