Burgerinitiatief

Komt allen naar het bestuurscentrum op 15/11, 23/11 en/of 7/12
Het burgerinitiatief komt in de gemeenteraad. Wij mogen het eerst nog toelichten in de vergadering I&O (Inspreken en Ontmoeten) en bij de Commissie Omgeving. Wij willen dit graag vergezeld laten gaan van zoveel mogelijk geluid vanuit belanghebbenden. De vorige keer dat velen er van jullie waren was echt super!

Helaas mag er binnen nog altijd geen publiek aanwezig zijn maar buiten de deuren van het bestuurscentrum (Achter ’t Stadhuis) mag wel. Komt u ‘lawaai’ maken voor het initiatief? U bent welkom ongeveer een half uur voor aanvang van de vergadering.

15/11 I&O:  aanvang voor raadsleden 19.00; picket line vanaf 18.30
23/11 Cie Omgeving: aanvang 19.30; picket line vanaf 19.00 (belangrijkste)
 7/12 Raad: aanvang 19.00; picket line vanaf 18.30

Neem borden en spandoeken mee voor de picket line.
Reageer even via deze mail als je van plan bent te komen. Dan weten we een ongeveer wat we kunnen verwachten: info@ijzerenvrouw.nl

Wat gebeurde er na de petitie?
We kregen steun van meer dan 2.200 mensen voor onze petitie. Daarna heeft de wethouder ons uitgenodigd om te praten over het plan. De gemeente, Heijmans en de architect hebben nog eens uitgelegd waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. We mochten suggesties geven binnen de kaders van het plan. De ruimte voor aanpassingen werd hierdoor zeer beperkt. Veel meer dan de torens een beetje opschuiven en wellicht wat in hoogte variëren is er niet bij. We hebben de uitnodiging aanvaard en suggesties gedaan, met de nadrukkelijke mededeling dat dat niet betekent dat we ineens vóór het plan zijn. We zijn en blijven tegen bouw in het park.

Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat: de gemeente en wij zó ver uit elkaar liggen dat het voor de gemeenteraad eenvoudig is om dan maar gewoon voor het plan van de wethouder te gaan gezien de woningnood; de fracties van de coalitie tot nu toe niet erg gevoelig zijn gebleken voor onze wens om niet te bouwen. bouwen binnen het huídige bestemmingsplan  sowieso een optie is voor de gemeente. Daar kunnen we niets tegen doen.

Laat (nog een keer) uw stem horen via het Burgerinitiatief
Om de zinnen van de raad te prikkelen hebben we daarom nagedacht over alternatieven, waarbij niet bouwen in het park nog altijd onze voorkeur heeft. Ons voorstel leggen we voor aan de gemeenteraad. Dat heet een ‘Burgerinitiatief’. We halen zaken als leefbaarheid, menselijke maat en klimaatbestendigheid aan om de alternatieven te onderbouwen. Hieronder leest u het ‘dictum’. Het hele Burgerinitiatief staat hier.

Kunt u zich vinden in dit initiatief? Vul dan dit formulier in en lever het in op een van de onderstaande adressen. We hebben minimaal 100 echte handtekeningen nodig van personen van 16 jaar of ouder die staan ingeschreven in Den Bosch. Dat kan bijvoorbeeld u zijn, en ook uw partner, en uw kinderen van 16 jaar of ouder.
Let op: Uiterlijke inleverdatum is 21 oktober 2021.
Het gevraagde (het ‘dictum’)

Het burgerinitiatief IJzeren Vrouw, namens stichting IJzeren Vrouw en haar brede achterban, stelt voor het volgende te besluiten:

1) Het onderzoeken van de volgende alternatieven op basis van in dit initiatief genoemde uitgangspunten en suggesties, om te komen tot een plan dat gedragen wordt door gebruikers en omwonenden:
Voorkeur: De recente ophoging van het aantal woningen met 300 in de bouwplannen bij Station Oost te beschouwen als vervanging van het plan BAD-locatie en de BAD-locatie wijzigen in parkbestemming.
Het aantal woningen bij station Oost realiseren, de BAD-locatie wijzigen in parkbestemming plus de toevoeging van een horecavoorziening in het park;
Een alternatief bouwplan ontwerpen dat rekening houdt met de ontwikkelingen en conclusies die wij verderop onder ‘Uitgangspunten’ benoemen.
2) Bij bouw op de BAD-locatie de uitgangspunten van het vigerende bestemmingsplan te respecteren inzake het maximale volume en zichtlijnen; Wat betreft bouwhoogte aansluiten bij de naastgelegen bebouwing (maximaal 5-7 verdiepingen).

Bijeenkomst op dinsdag 12 oktober 19:30 in de Slinger
Wij hebben een en ander toegelicht op onze bijeenkomst in de Slinger (Jan Schöfferlaan 3, 5212 RE ‘s-Hertogenbosch) op dinsdag 12 oktober 2021.

Een Burgerinitiatief móet behandeld worden door de gemeenteraad. En als de raad het initiatief (deels) aanneemt, moet het college van B&W dat uitvoeren. U heeft dus echt wat te zeggen.